Stadgar

Stadgarna är antagna vid föreningens första ordinarie årsmöte i Stockholm 19 november 2009.

1 §. Namn

Föreningens namn är föreningen för katekumenatet

2 §. Syfte

Förening har till syfte att vara en ekumenisk mötesplats för att utveckla och hålla vuxen katekumenatet levande samt dela erfarenheter.

3 §. Medlemskap

Föreningen är ett samverkansorgan för organisationer som delar dess syfte. Medlem skall betala den årsavgift som fastställs av årsstämman.

4 §. Verksamhet

Föreningen utövar sin verksamhet genom att:

Informera om katekumenatet

Anordna utbildning

Hålla hemsidan uppdaterad

Kalla, organisera och hålla årsmöte

5 §. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från 1 september till 31augusti.

6 §. Årsstämma

Högsta beslutande organ är Årsstämman. Årsstämman består av ett ombud för varje medlemsorganisation.

Årsstämman håller sitt sammanträde före november månads utgång. Kallelse utsänds till samtliga medlemmar minst sex veckor i förväg.

Vid sammanträdet skall följande ärenden behandlas:

a. verksamhetsberättelse för föregående år

b. räkenskaper för föregående år

c. beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

d. val av ordförande i föreningen

e. val av styrelse

f. val av två revisorer samt ersättare

g. fastställande ar medlemsavgift

h. förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år

i. val av valberedning

j. frågor som kommit till årsstämman. Frågor skall ha inkommit till styrelsen minst tre veckor innan årsstämman så att styrelsen hinner yttra sig

7 §. Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ. Styrelsen består av ordföranden och minst fem övriga ledamöter. Styrelsen utser kassaförvaltare och sekreterare samt vid behov personer för övriga uppgifter. Styrelsen är beslutför när mist hälften av ledamöterna är närvarande.

8 §. Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs mist tre fjärdedels majoritet av de närvarande ombuden vid årsmötet.

9 §. Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas med mins tre fjärdedels majoritet av de närvarande ombuden vid två på varandra följande sammanträden med årsstämman, vara av det ena skall vara den ordinarie årsstämman. Tillgångar skall vid upplösning överlämnas till den eller de organisationer som årsstämman utser, att användas för ändamål som anges i 2 och 4 § i dessa stadgar.

Annonser

En kommentar till Stadgar

  1. Ping: Bli medlem | Katekumenatet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s